Llicenciat en Psicologia
Especialista en processos psicopedagògics
Màster en Teràpia Relacional Sistèmica
Psicòleg general sanitari
Habilitat com a educador social

La inquietud per comprendre el comportament humà, les respostes que donem davant diferents situacions i les repercussions emocionals que aquestes tenen en nosaltres i en els altres ha estat sempre un motor en la meva condició personal.
Aquest és un dels motius pels quals vaig cursar Psicologia a la UB. Paral·lelament a aquests estudis, vaig posar en pràctica els coneixements que adquiria treballant com a educador en diferents espais socioeducatius adreçats a infants i adolescents, en els quals l’acompanyament familiar era un eix clau per assegurar l’èxit de les intervencions.
En finalitzar la llicenciatura, i havent adquirit expertesa en l’àmbit educatiu no formal, vaig passar a formar part de l’equip de professors de la Fundació Pere Tarrés, impartint les assignatures de psicologia en els cursos de formació per a monitors i directors en lleure. Aquest perfil docent es va desenvolupar exercint com a tutor de grups d’alumnes amb característiques educatives especials en Unitats d’Escolarització Compartides, principalment al Col·lectiu de Cultura Popular, on durant set anys vaig desenvolupar tasques docents i d’acompanyament psicològic individual i familiar en situacions d’especial vulnerabilitat.
Vaig treballar en un CRAE vinculat a la Conselleria de Benestar Social i vaig aconseguir l’habilitació com a educador social.
Vaig cursar un postgrau a la UPC especialitzat en elaboració de plans de formació, fet que em va permetre entrar al món de la inserció laboral treballant des del coaching les potencialitats ocultes i manifestes de cada persona per tal d’assegurar-los un bon retorn al món laboral.
Volent ampliar el camp d’actuació i adquirir més estratègies d’intervenció, vaig completar el màster en Teràpia Sistèmica al CTFB, amb la qual cosa em vaig obrir al món de la intervenció clínica en adults. Des d’aquí, vaig liderar grups d’ajuda mútua dirigits a persones que han patit la pèrdua d’algun membre al Centre d’Amputats Sant Jordi.
Vaig desenvolupar la meva faceta diagnòstica avaluant factors de risc en la infància i potencialitats familiars treballant a l’EAIA del Baix Penedès com a psicòleg.
Vaig treballar a l’Equip d’Assessorament Psicològic de la Universitat Pompeu Fabra, que té com a missió el tractament psicoterapèutic d’alumnes i professors en el moment que vivències personals afecten el rendiment acadèmic, durant sis anys.
Sense deixar de rebre formació continuada en seminaris i cursos, vaig passar a exercir de terapeuta familiar a la Cooperativa Eduvic, a través de la qual i en col·laboració amb diferents ajuntaments del Garraf, es proporciona atenció psicològica a famílies amb l’objectiu que puguin superar dificultats relacionals o emocionals. També a través d’aquesta entitat vaig liderar tallers de parentalitat positiva inserits en programes divulgatius i formatius de la Generalitat de Catalunya.
Sóc membre fundacional de Tapís, equip d’intervenció psicoterapèutica.